รายงานสถานะการเงินการคลัง
เรื่อง : เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน
  รายละเอียด :

 เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบเเสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
- งบเเสดงการเปลี่ยนเเปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
- หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 605 คน