ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 มิ.ย. 2564
2 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 มิ.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online,On Hand และ On Demand ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 มิ.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ขอเชิญชวนประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 มิ.ย. 2564
5 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 พ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. ๒๕๖๒เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
06 พ.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องงดการให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๖๖๔ ในช่วงเวลาหยุดพักกลางวัน และในวันเสาร์ชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
50
29 เม.ย. 2564
8 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัส เรื่อง ..รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักส่งเสริมดิจิทัสพัฒนาเมืองรุ่นใหม่(The Smart City Ambassad๐rs ดาวน์โหลดเอกสาร
54
26 เม.ย. 2564
9 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทางมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 เม.ย. 2564
10 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง แนวทางการปฎิบัติราชการ และการปฎิบัติงานของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18