ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 พ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. ๒๕๖๒เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 พ.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องงดการให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๖๖๔ ในช่วงเวลาหยุดพักกลางวัน และในวันเสาร์ชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 เม.ย. 2564
4 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัส เรื่อง ..รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักส่งเสริมดิจิทัสพัฒนาเมืองรุ่นใหม่(The Smart City Ambassad๐rs ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 เม.ย. 2564
5 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทางมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 เม.ย. 2564
6 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง แนวทางการปฎิบัติราชการ และการปฎิบัติงานของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 เม.ย. 2564
7 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1176/ ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 เม.ย. 2564
8 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1177 /๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมาตรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 เม.ย. 2564
9 ประกาศเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) เรื่อง มาตราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 เม.ย. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17