ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทสบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ก.พ. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้องงานรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายนาทุ่งซอย ๓ แยกขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ม.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีต พร้อมงานระบายร้ำรูปตัวยู ถนนสายนาทุ่งซอย ๓ แยกขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ธ.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานรางระบายร้ำรูปตัวยู ถนนสายนาทุ่ง ซอย ๓ แยกขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ธ.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เทศบาลเืองชุมพร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bgidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ธ.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส (e-bigging) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ธ.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 ธ.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๘๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 พ.ย. 2563
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 พ.ย. 2563
10 ประกาศเทศาบลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ฌดือน กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ส.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44