" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉนัฑ์
   
 
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันฑ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร.จัดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกตต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564