" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร และนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564
   
 
   วันนี้ (22 มีนาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารโอทอป สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรด้วยเทศบาลเมืองชุมพร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร และนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 โดยมี นายปริญญา บัวยุบล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร์ รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ร่วมเป็นเกียรติฯ ด้าน นางสาวศิริพร เมืองพรหม กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้อำนวยการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อปฏิบัติ ขั้นตอนของกฎหมาย รวมถึงวิธีดำเนินงานในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร และนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 อย่างถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวเดียวกัน เนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแบบใหม่ ขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่าง และต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติมา จึงต้องจัดอบรมซักซ้อม เน้นย้ำ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ขั้นตอนทุกขั้นตอนถือว่ามีความสำคัญ เพราะหากเกิดผิดพลาดที่จุดใดจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นลูกโซ่ เพราะฉะนั้นจะต้องอบรมให้ทราบอย่างละเอียดและให้ซักถามเต็มที่หากเกิดข้อสงสัย และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนปฏิบัติด้วยความตั้งใจ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรม ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขต เขตละ 168 คน รวมจำนวน 504 คน โดยแบ่งการฝึกอบรม ออกเป็น 3 วัน คือ วันที่ 22, 23 และ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว จะทำให้การดำเนินงานในวันเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ การอบรมในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองชุมพรได้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และการปฏิบัติจำลองสถานการณ์การเลือกตั้ง จำนวน 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่ นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร และนายธีรนันต์ ปราบราย ปลัดเทศบาลตำบลนาชะอัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2564