" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร การส่งมอบบัตรเลือกตั้ง-อุปกรณ์การเลือกตั้ง แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
   
 
   วันนี้ (27 มีนาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านท่าตะเภา) นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง-อุปกรณ์การเลือกตั้ง แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 เขต 42 หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองชุมพร พร้อมด้วย นายภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร์ รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร นายปริญญา บัวยุบล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร นายลิขิต กิจปกรณ์สันติ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร นายวัฒนา เยาวภักดิ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร และผู้อำนวยการกอง ร่วมในการส่งมอบฯลฯ พร้อมกันนี้ คณะผู้ตรวจการเลือกตั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง-อุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงิน นายวันชัย สุทิน อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 8 นายสมดี คชายั่งยืน อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ นายพัฒนะพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการ สนง.กกต.จว.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2564