" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
โควิด-19
     
โควิด-19 ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(กองส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๑๖.๔/๗๘๓
   
 
   ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(กองส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๑๖.๔/๗๘๓ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564