" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
โควิด-19
     
โควิด-19 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๐๕๖/๒๕๖๓
   
 
   เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ค้นหา ตรวจสอบ คัดกรอง แยกกัก คุมไว้สังเกตุอาการบุคคลเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ZCOVID-19)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564