" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
โควิด-19
     
โควิด-19 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1155/๒๕๖๔
   
 
   เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพราระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคนา 2019(COVID-19)ในด้านการเดินทางเข้าจังหวัดชุมพรของแรงงานต่างด้าว
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564