" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
โควิด-19
     
โควิด-19 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ที่ ๔/๒๕๖๔
   
 
   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564