" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
โควิด-19
     
โควิด-19 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1274/ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชุมพรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ ๒)
   
 
   เรื่อง แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชุมพรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ ๒)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564