" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
โควิด-19
     
โควิด-19 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๒๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรรือสถานที่พำน
   
 
   เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรรือสถานที่พำนัก
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564