" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร

1.หลักการและเหตุผล

         จากการดำเนินงานลงพื้นที่ออกเยี่ยมประชาชนตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร วัตถุประสงค์โครงการเพื่อติดตามเยี่ยม ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม สำรวจปัญหาพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะและรวมถึงการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในการรักษาหรือช่วยเหลือตามความจำเป็นและความเหมาะสมนั้น จากผลการดำเนินงานออกเยี่ยมบ้าน ทำให้ทราบถึงปัญหาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ที่ใช้บ้านเป็นฐานในการดูแล แทนการใช้สถานพยาบาล รวมทั้งยังทำให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ดูแล  ภาระการดูแลตลอดจนความเสียสละอดทนในการดูแลบุคคลเหล่านี้                                                                                                                   

          จากผลการดำเนินงานออกเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง ยังพบอีกว่าบุคคลเหล่านี้ยังต้องการการดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอีกมาก เป็นต้นว่าการสนับสนุนช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับใช้ที่บ้าน เนื่องจากครุภัณฑ์เหล่านี้มีราคาแพง แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเมื่อต้องออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้าน  เช่น เตียงพยาบาล  ที่นอนลม รถเข็นผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ ชุดให้ออกซิเจน  เครื่องพ่นยา  เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เหล่านี้  ล้วนมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการมีชีวิตรอดของผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงทั้งสิ้น   การมีวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมในการดูแล จะสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ลดอัตราการทุพลภาพและอาจลดอัตราการเสียชีวิตของบุคคลเหล่านี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

          ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ในการดูแลบุคคลเหล่านี้ตามแนวนโยบายกระจายอำนาจทางด้านสุขภาพ จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนที่รับผิดชอบ กรอปกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เทศบาลฯมีอำนาจและหน้าที่ในการสงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 3 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองชุมพร มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลอีกประการหนึ่งด้วย                  

          จากภารกิจและความจำเป็นของปัญหาต่างๆเหล่านี้    งานศูนย์บริการสาธารณสุข    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร   เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร และมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้บุคคลเหล่านี้ยืมใช้ที่บ้าน เพื่อช่วยป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน  ลดอัตราการเสียชีวิต และช่วยให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสม  ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองชุมพรอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นหน่วยสำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรยืมใช้ที่บ้าน
2.2 เพื่อเป็นหน่วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  และประสานหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2.3 เพื่อเป็นหน่วยสำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับใช้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
2.4 เพื่อพัฒนาขยายขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของเทศบาลเมืองชุมพร ในการดูแลประชาชนในชุมชน  ทางด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและเป็นไปตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ไม่น้อยกว่า 100 คน

4. วิธีดำเนินการ
4.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ                                                                                
4.2 ขออนุมัติใช้สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร 
4.3 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ดำเนินงานตามโครงการฯตามระเบียบพัสดุฯ
4.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร แก่คณะกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนพร้อมหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
4.5 ประชุมชี้แจง อสม. ประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯและชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือ
4.6 จัดเตรียมสถานที่ที่ตั้งศูนย์ฯ บัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทะเบียนผู้ป่วย
4.7 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร 

5. สถานที่ดำเนินการ
อาคารชั้น 1   ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป เทศบาลเมืองชุมพร

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2558 เป็นต้นไป

7. งบประมาณ
1. เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 แผนงานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และผู้ป่วยในชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร ตั้งไว้ 360,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้

7.1  ชุดให้ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์  ขนาด 6000 ลิตร                 จำนวน  6   ชุด
7.2  ชุดให้ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์  ขนาด 2000 ลิตร                 จำนวน  6   ชุด
7.3  เครื่องพ่นยา                                                          จำนวน   6   ชุด
7.4  เครื่องดูดเสมหะ                                                      จำนวน   7   ชุด
7.5  เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล                               จำนวน   6   เครื่อง
7.6  รถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย                                              จำนวน   20  คัน
7.7  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง                                          จำนวน   2   ตู้
7.8  ตู้เหล็กบานเลื่อนเตี้ย                                       จำนวน   2   ตู้
7.9  ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก                                       จำนวน   1   ตู้
7.10ชั้นวางของ                                                           จำนวน   2   ตัว

2. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการ 99 เตียงพยาบาลที่บ้าน , โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ได้แก่ เตียงพยาบาล ที่นอนลม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สายดูดเสมหะ สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  มีหน่วยสำหรับให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นยืมใช้ที่บ้าน                                                                                                    
8.2 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร มีหน่วยสำหรับให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน  และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้อย่างเหมาะสม                                                          
8.3 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ได้รับการส่งสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมทันท่วงที
8.4 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8.5 เทศบาลเมืองชุมพรมีศักยภาพและความสามารถในการดูแลประชาชนในความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

10. ตัวชี้วัด
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรและญาติ มีความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

 

                      (ลงชื่อ)   วิไลวรรณ   ใจปลื้ม   ผู้เขียนโครงการ          
              (นางวิไลวรรณ   ใจปลื้ม)                       
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช.   

                  
                         (ลงชื่อ)   อรสุรัชย์   ปฐมโรจนฤทธ์   ผู้เสนอโครงการ      
          (นางอรสุรัชย์   ปฐมโรจนฤทธ์)          
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช.   

                            
                    (ลงชื่อ)    อภิวุฒิ    รักร่วม    ผู้พิจารณาโครงการ      
                                   (นายอภิวุฒิ    รักร่วม)                                     
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

                            
                    (ลงชื่อ)    วัฐญากรณ์  บัวกิ่ง    ผู้เห็นชอบโครงการ    
(นายวัฐญากรณ์  บัวกิ่ง)   
รองปลัดเทศบาล


             (ลงชื่อ)    วิบูลย์ศักดิ์  โพธารส   ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิบูลย์ศักดิ์  โพธารส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร