" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของเทศบาลเมืองชุมพร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพร
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
          ประเภทบริหารท้องถิ่น
          ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
          ประเภทวิชาการ
          ประเภททั่วไป
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
ข้อมูลแสดงขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลเมืองชุมพร
แผนแม่บทสารสนเทศ